ALGEMENE VOORWAARDEN GROBO VLOEREN

 

 

Artikel 1.    Definities & interpretatie

 

De volgende begrippen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben de hierna genoemde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven:

 

Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs;

 

Aanbod / offerte: ieder schriftelijk aanbod of offerte van Grobo Vloeren tot het aangaan van een overeenkomst met de afnemer voor het verkopen van een product of het leveren van diensten/werkzaamheden;

 

Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;

 

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;

 

Afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met Grobo Vloeren een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

 

Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van Grobo Vloeren, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW (bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op sommige beurzen of op straat);

 

Consument: de afnemer natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 

Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;

 

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

 

Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;

 

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

 

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of postorder;

 

Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels;


Partijen: Grobo Vloeren en de afnemer. En ieder van hen wordt ook als “partij” aangeduid;

 

Prijs: de afgesproken prijs/vergoeding voor een bepaald product of dienst (bijvoorbeeld een koopsom of aanneemsom) inclusief alle overige bijkomende kosten en bedragen die door de afnemer moeten worden betaald;

 

Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer;

 

Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;

 

Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2.    Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Grobo Vloeren en haar afnemers (inclusief op opdrachten, offertes, aanbiedingen en uitnodigingen om een aanbod te doen).

 

Artikel 3.    Overeenkomsten algemeen & offertes

 

 1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op zowel overeenkomsten die in de verkoopruimte worden gesloten als overeenkomst die op afstand of buiten de verkoopruimte worden
 2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat:
  1. de afnemer een offerte van Grobo Vloeren accepteert binnen de geldigheidsduur daarvan en in overeenstemming met alle voorwaarden die eventueel daarin zijn opgenomen (waaronder de situatie dat de afnemer een offerte/orderformulier in een van de winkels samen met een medewerker van Grobo Vloeren invult of een bestelling/order plaatst via de website van Grobo Vloeren);
  2. Grobo Vloeren een opdracht of bestelling/order van de afnemer schriftelijk accepteert/bevestigt; of
  3. Grobo Vloeren feitelijk begint met de uitvoering van een opdracht of bestelling/order van de
 3. Iedere offerte is gedurende 1 (één) maand na dagtekening geldig, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt De offerte vervalt automatisch na de geldigheidsduur, tenzij de afnemer deze voor het einde accepteert en voldoet aan de daarin door Grobo Vloeren gestelde voorwaarden.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders wordt Het voorgaande betekent dat Grobo Vloeren de offerte op ieder moment mag intrekken (ook tijdens de geldigheidsduur) mits deze nog niet door de afnemer is geaccepteerd en/of nog niet is voldaan aan de in de offerte door Grobo Vloeren gestelde voorwaarden.
 5. De offertes worden gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Grobo Vloeren gedane De afnemer moet daarbij Grobo Vloeren informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (waaronder de informatie genoemd in Artikel 12 (Rechten & plichten van de afnemer). De afnemer is verantwoordelijk voor onjuiste informatie die door of namens hem aan Grobo Vloeren is verstrekt.
 6. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie:
  1. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;
  2. bij regie geeft Grobo Vloeren nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. het aantal vierkante meters en de prijs per vierkante meter en/of de prijs per uur). Er wordt vervolgens afgerekend op basis van het werkelijk aantal, de werkelijke hoeveelheid en/of de werkelijke Er geldt dan geen vast bedrag. Grobo Vloeren kan op verzoek van de afnemer

een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen wordt afgesproken, is de prijs in de offerte op regie basis.

 1. De werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de offerte worden genoemd, vallen niet onder de afgesproken Als de afnemer deze wel verlangt, zal dit prijsverhogend werken. Zie ook Artikel 6 (Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk).
 2. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag Grobo Vloeren de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen, maar alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft echter bij Grobo Vloeren.
 3. Indien Grobo Vloeren een offerte heeft verstrekt voor een product onder vermelding van “zolang de voorraad strekt” of woorden van soortgelijke strekking, dan zal Grobo Vloeren zo spoedig mogelijk na acceptatie van die offerte bevestigen of zij nog voldoende voorraad heeft of wanneer die voorraad wordt aangevuld indien zij onvoldoende voorraad Indien Grobo Vloeren onvoldoende voorraad heeft en die voorraad ook niet zal worden aangevuld, heeft zowel Grobo Vloeren als de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder de verplichting om als gevolg daarvan enig bedrag aan de ander te betalen.
 4. In geval van onduidelijkheid of strijd tussen de offerte en deze algemene voorwaarden, zal de offerte De overige bepalingen van de offerte en de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) blijven in dat geval onverminderd van toepassing.
 5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding hiervan door Grobo Vloeren.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Grobo Vloeren blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
 2. Grobo Vloeren mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de

 

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

 1. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag Grobo Vloeren voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder

 

Artikel 4.    Overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten

 

 1. De bepalingen in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte gesloten

 

De overeenkomst

 1. Grobo Vloeren mag - voorzover de wet dit toestaat - onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag Grobo Vloeren gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

 

Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen

is verstreken, na:

 1. bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
 2. bij de aankoop van een product, al dan niet gecombineerd met een dienst:
  • de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of
  • de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  • de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  • de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde

 

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid 4 van dit artikel, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door deconsument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping (een kopie daarvan is te downloaden op de website van Grobo Vloeren) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Grobo Vloeren. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Grobo Vloeren. Dit hoeft niet als Grobo Vloeren heeft aangeboden het product zelf af te De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Grobo Vloeren verstrekte redelijke en duidelijke
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, tenzij Grobo Vloeren heeft nagelaten de consument mee te delen dat hij deze kosten moet
 5. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van

 

Verplichtingen van Grobo Vloeren bij herroeping

 1. Als Grobo Vloeren herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst een
 2. Grobo Vloeren vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten,

uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Grobo Vloeren mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen, behalve als Grobo Vloeren het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

 1. Grobo Vloeren gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de door Grobo Vloeren aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering, hoeft Grobo Vloeren de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de navolgende producten en diensten:
  1. Dienstenovereenkomsten, nadat de dienst volledig is verricht (de overeenkomst volledig is nagekomen), maar alleen als:
   • Het verrichten van de dienst (de nakoming van de overeenkomst) is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   • De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Grobo Vloeren de overeenkomst volledig is nagekomen (de dienst volledig is verricht).
  2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
  3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
  4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  5. De levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid
  6. Een overeenkomst waarbij de consument Grobo Vloeren specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
   • Aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
   • De levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te

 

Artikel 5.    Prijs & kosten

 

Prijs

 1. Prijsverhogingen bij zakelijke afnemers kunnen op ieder moment voorafgaand aan de levering of het verrichten van de diensten worden doorberekend (waaronder in ieder geval prijsverhogingen op basis van de CPI-prijsindex en prijsverhogingen van de leveranciers van Grobo Vloeren).
 2. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt het volgende:
  1. Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden
  2. Prijsverhogingen doordat er door of namens de consument te weinig of verkeerde informatie is verstrekt, kunnen altijd worden
  3. Andere prijsverhogingen dan hierboven in paragrafen a) en b) van dit artikellid genoemd, mogen ook op ieder moment worden doorberekend (waaronder in ieder geval prijsverhogingen op basis van de CPI-prijsindex en prijsverhogingen van de leveranciers van Grobo Vloeren), maar indien dit gebeurt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te
 3. Prijsverlagingen na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  door    opruimingen,

opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

 

Voorrijkosten

 1. Grobo Vloeren mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag Grobo Vloeren altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.

 

Artikel 6.         Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

 

 1. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken of uitsluitend met vertraging of aanvullende werkzaamheden of materialen, komen voor rekening van de
 2. Indien Grobo Vloeren de producten niet kan bezorgen/afleveren door toedoen van de afnemer dan brengt Grobo Vloeren een vergoeding van EUR 100 BTW daarvoor in rekening en als Grobo Vloeren niet kan starten met haar dienstverlening door toedoen van de afnemer dan brengt zij EUR 250 ex. BTW bij de afnemer in rekening. Echter, indien Grobo Vloeren kan aantonen dat haar werkelijke kosten en/of schade hoger zijn, dan mag zij ook het hogere bij de afnemer in rekening brengen.
 3. Meerwerk zal naar billijkheid worden Minderwerk zal uitsluitend bij de consument naar billijkheid worden verrekend en niet bij de zakelijke afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Onder meerwerk wordt a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
 5. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met schriftelijke instemming van beide partijen niet wordt Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk en leiden niet tot een verlaging van de prijs of kosten.

 

Artikel 7.         Betaling van de koopprijs

 

Diensten

 1. Tenzij schriftelijk anders afgesproken, moet de afnemer bij een overeenkomst voor diensten ervoor zorgdragen dat 100% van de afgesproken prijs uiterlijk 3 werkdagen vóór aanvang van de diensten op de bankrekening van Grobo Vloeren is

 

Zaken/producten

 1. Tenzij schriftelijk anders afgesproken, moet de afnemer bij een overeenkomst voor zaken/producten ervoor zorgdragen dat 100% van de afgesproken prijs uiterlijk 3 werkdagen vóór levering op de bankrekening van Grobo Vloeren is bijgeschreven (en in geval van deelleveringen, dient de prijs voor alle deelleveringen te worden bijgeschreven 3 werkdagen vóór de eerste deellevering).

 

Niet-tijdige betaling

 1. De termijnen in deze algemene voorwaarden, de offerte en de verdere onderdelen van de overeenkomst zijn fatale Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Grobo Vloeren is vanaf dat moment onmiddellijk automatisch gerechtigd over te gaan tot invordering zonder nadere ingebrekestelling/aanmaning. Voor een zakelijke afnemer begint vanaf dat moment onmiddellijk automatisch zonder nadere ingebrekestelling/aanmaning de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten (de wettelijke handelsrente) te lopen en is de zakelijke afnemer ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 200. Een consument is pas wettelijke rente en (buitengerechtelijke)

incassokosten verschuldigd indien Grobo Vloeren na het verlopen van de relevante betaaltermijn een aanmaning met een aanvullende betaaltermijn van 14 kalenderdagen stuurt en de consument het verschuldigd bedrag na afloop van die termijn nog steeds niet volledig heeft voldaan. In dat geval moet de consument de wettelijke rente en (incasso)kosten aan Grobo Vloeren betalen die op grond van toepasselijke wet- en regelgeving maximaal verschuldigd zijn.

 

Verrekenen

 1. De zakelijke afnemer is niet bevoegd om enige vordering die zij op Grobo Vloeren heeft te verrekenen met enig bedrag dat zij aan Grobo Vloeren moet

 

Artikel 8.         Levertijd

 

 1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn De levertijd is een vermoedelijke levertijd en geen exacte/vaste levertijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 kalenderdagen en bij zakelijke afnemers een levertijd in redelijkheid door Grobo Vloeren te bepalen (waarbij 3 maanden in ieder geval als redelijk wordt aangemerkt).
 2. Als de levertijd niet wordt gehaald, wordt Grobo Vloeren een extra termijn gegund om alsnog te Die extra termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt afgesproken.
 3. Bij overschrijding van de extra termijn mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of exacte/vaste levertijd (of van de extra termijn) is Grobo Vloeren bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of kosten die daarvan het gevolg De consument moet de schade zelf zo veel mogelijk beperken.
 5. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door Grobo Vloeren (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vermoedelijke of exacte/vaste levertijd lopen vanaf de
 6. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal Grobo Vloeren de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is Artikel 13 (Annulering) van toepassing.

 

Artikel 9.         Opslag van producten

 

 1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden, maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal Grobo Vloeren binnen een redelijke termijn een tweede levering Grobo Vloeren mag na de eerste keer dat de producten niet worden aangenomen opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
 2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag Grobo Vloeren:
  1. nakoming van de overeenkomst vorderen, de afnemer verzoeken om een tweede leverdatum af te spreken en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;
  2. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in Artikel 13 (Annulering). In dat geval mag Grobo Vloeren naast annuleringskosten ook de opslagkosten
 3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal Grobo Vloeren de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe Hierbij houdt Grobo Vloeren rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de

opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag Grobo Vloeren, naast de in Artikel 13 (Annulering) genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.

 1. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door Grobo Vloeren in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering Bij een zakelijke afnemer wordt het risico van brand en beschadiging tijdens opslag door de zakelijke afnemer voor eigen rekening gedragen.

 

Artikel 10.       Vervoer en beschadiging bij aflevering

 

 1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is
 2. Tenzij anders afgesproken, draagt Grobo Vloeren het risico van beschadiging en verlies bij
 3. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Zichtbare beschadigingen moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen aan Grobo Vloeren worden gemeld.
 4. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering, maar voor het vervoer, zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken, worden de producten tot aan de voordeur op de BG geleverd (tot zover de pallet wagen kan komen).
 6. Een pompwagen kan niet rijden over drempels, grind, losse stenen, gras of andere onverharde
 7. De afnemer dient aanwezig te zijn bij aflevering en de CMR/afleverbewijs te ondertekenen voor
 8. Eén (1) werkdag voor de relevante leverdatum ontvangt de afnemer tussen 00 – 18.00 uur een tijdsindicatie per e-mail van 2 uur van het transportbedrijf van Grobo Vloeren.
 9. De bestelling dient bij aflevering te worden gecontroleerd op aantal en binnen 2 werkdagen na aflevering te worden gecontroleerd op kleur en
 10. Bij het afhalen van producten door het transportbedrijf dient de bestelling klaar te staan op een pallet inclusief het retourformulier van Grobo Vloeren.

 

Artikel 11.       Gebreken, garantie & klachten

 

 1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Hiervoor gelden de toepasselijke regels inzake conformiteit die in de wet zijn opgenomen (artikel 7:17 BW v.). De wettelijke regels inzake conformiteit die gelden voor consumenten, zijn niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke afnemers.
 2. Als het gebrek hersteld kan worden, dan moet Grobo Vloeren hiertoe in de gelegenheid worden gesteld en hoeft zij het product niet te
 3. De afnemer dient een klacht over een gebrek zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Grobo Vloeren te melden en in ieder geval binnen de volgende termijnen:
  1. Voor gebreken die door een visuele controle bij levering geconstateerd hadden kunnen worden, dient de zakelijk afnemer de klacht uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering aan Grobo Vloeren te melden en de consument uiterlijk binnen 2 maanden na constatering; en
  2. Voor overige gebreken dient de zakelijke afnemer de klacht uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering aan Grobo Vloeren te melden en de consument uiterlijk binnen 2 maanden na

Op grond van de omstandigheden van het geval en conform toepasselijke wetgeving en rechtspraak kan de afnemer verplicht zijn om de klacht binnen een kortere termijn aan Grobo Vloeren te melden. De afnemer kan zich niet meer erop beroepen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de klacht niet binnen de relevante termijn in dit artikel bij Grobo Vloeren conform deze algemene voorwaarden wordt gemeld.

 1. De klacht dient de details te bevatten (inclusief foto’s) die redelijkerwijs nodig zijn voor Grobo Vloeren om te beoordelen of de klacht juist is en welke maatregelen nodig zijn om het gebrek op te lossen (bijvoorbeeld reparatie of vervanging).
 2. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, afwerking/finish en soortgelijke eigenschappen van delen van vloeren die uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik, gelden niet als gebreken of non-conformiteit en geven geen recht op (geheel of gedeeltelijke) ontbinding, vervanging, retournering, reparatie of betaling van enig bedrag (als vergoeding van schade of kosten, teruggave van koopprijs of anderszins). Verder geldt dat vloeren door lichtinval kunnen verkleuren na verloop van Dit is natuurlijk en levert geen non-conformiteit op. Een dergelijke verkleuring kan bij houten vloeren soms worden tegengegaan of vertraagd door middel van lak of olie (waaraan meerkosten zijn verbonden). De afnemer kan bij Grobo Vloeren informeren naar de mogelijkheden op dit vlak.
 3. Grobo Vloeren verstrekt naast de wettelijke regels genoemd in lid 1 van dit artikel geen aanvullende garantie ten aanzien van de door haar geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst (waaronder bepaalde diensten) of door Grobo Vloeren veroorzaakte schade aan de eigendommen van de afnemer of derden die geen betrekking hebben op non-conformiteit zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Grobo Vloeren worden gemeld en in ieder geval binnen de volgende termijnen:
  1. Voor omstandigheden (waaronder schade) die door een visuele controle bij (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden, dient de zakelijk afnemer de klacht onmiddellijk bij (op)levering op het op-/afleverbewijs of werkbon te melden of indien daartoe geen gelegenheid bestaat, dan uiterlijk binnen 2 werkdagen na (op)levering. De consument dient een klacht in deze situatie uiterlijk binnen 10 werkdagen na (op)levering te melden; en
  2. Voor overige omstandigheden dient de afnemer de klacht uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering aan Grobo Vloeren te

Grobo Vloeren is niet aansprakelijk voor gebreken, schade of omstandigheden zoals genoemd in dit lid 7 indien zij de klacht hierover niet binnen de termijnen genoemd in dit lid 7 ontvangt.

 1. De afnemer dient Grobo Vloeren zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen gebreken of schade fysiek te inspecteren en te taxeren (mede ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering) en voorzover mogelijk te
 2. Grobo Vloeren is niet aansprakelijk voor gebreken, non-conformiteit, schade of kosten (ook niet op grond van een aanvullende garantie die apart schriftelijk wordt overeengekomen) voorzover deze worden veroorzaakt:
  1. Door het handelen of nalaten van de afnemer of personen waarvoor de afnemer verantwoordelijk is (waaronder door de afnemer ingeschakelde derden, zoals aannemers, hulppersonen en leggers); en/of
  2. Doordat de afnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden (waaronder de verplichtingen en adviezen in Artikel 12 (Rechten en plichten van de afnemer); en/of
  3. Doordat de afnemer in strijd handelt met de redelijke instructies of adviezen van Grobo Vloeren of de door haar of de afnemer ingeschakelde personen (waaronder van (onder)aannemers, hulppersonen en leggers), bijvoorbeeld over de installatie, het gebruik of het Het voorgaande inclusief de instructies en adviezen die op de website van Grobo Vloeren (https://goedkopevloerbedekking.com/blog-vloeren/) staan.

Artikel 12.   Rechten en plichten van de afnemer

 

 1. De afnemer zorgt dat Grobo Vloeren de producten kan afleveren en het werk goed en tijdig kan
 2. De afnemer zorgt dat Grobo Vloeren tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
  1. de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden afgesloten;
  2. vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten;
  3. er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
  4. installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van Grobo Vloeren;
  5. er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig
 4. De afnemer draagt het risico voor schade en kosten door:
  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
  4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn
 5. De afnemer informeert Grobo Vloeren over bijzondere omstandigheden die het gebruik van bijzondere hulpmiddelen (waaronder bijvoorbeeld een lift of een kraan) noodzakelijk Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken, worden de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen door de afnemer gedragen.
 6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan Grobo Vloeren.
 7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die belemmeringen, vertraging of schade kunnen veroorzaken aan het werk van Grobo Vloeren.
 8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te

 

Voorwaarden legservice

 1. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het berekenen van het benodigde aantal Bouwtekeningen kloppen vaak niet met de werkelijkheid. De afnemer dient altijd zelf na te meten en te denk aan het snijverlies en Grobo Vloeren te wijzen op fouten in de offerte of overeenkomst.
 2. De producten dienen minimaal 3 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de afnemer te zijn om te De producten dienen op kamertemperatuur (minimaal 18 tot maximaal 25 graden), naast en/of in te beleggen ruimte(s) te liggen.
 3. De luchtvochtigheid in de ruimte dient 50 tot 60 % te
 4. De temperatuur van de te leggen ruimtes dient minimaal 18 en maximaal 25 graden te
 5. De vloerverwarming moet zijn Mocht de afnemer vloerverwarming als hoofdverwarming hebben, dient de ruimte verwarmd te worden met externe warmtebronnen, bijv. een bouwkachel.
 6. De ruimte(s) dienen leeg, schoon en stofvrij te Verwijder alle meubels en verwijder volledig eventuele oude vloerbekleding, evenals lijm- en tapijtresten, verf, nietjes etc.
 7. De te beleggen ruimte zijn alleen toegankelijk voor de legger/monteur.

 1. Bij aanwezigheid van vloerverwarming in een nieuw gestorte dekvloer, dient het opstookprotocol voor het egaliseren en/of leggen te zijn
 2. Verzorgt Grobo Vloeren het dichtzetten van de vloerverwarmingssleuven, dan hoeft de afnemer het opstookprotocol niet vooraf op te volgen, hiermee dient de afnemer te starten na het leggen van de
 3. Zorg dat eventueel stucwerk en/of verf op de wanden/kozijnen/trap goed uitgehard en droog is, dit dient minimaal 1 week voor aanvang afgerond te
 4. Het vochtpercentage van de dekvloer dient op peil te Dit kan de afnemer bij zijn eigen aannemer navragen/bespreken. Grobo Vloeren is niet verantwoordelijk voor de droogtijd van de dekvloer.
 5. Zorg ervoor dat de bestaande ondervloer/ondergrond vlak (max. 2 mm oneffenheden over een afstand van 1 m1) Indien het niveauverschil groter is, kunnen de leggers niet onder garantie leggen.
 6. De woning moet voorzien zijn van water, stroom, verlichting, vaste trappen en Evt. aanbouw en/of uitbouw moet gereed zijn voor aanvang van de werkzaamheden.
 7. Bij het plaatsen van een eiken/pvc trap renovatie dienen de kraaklatten vooraf door de afnemer te zijn verwijderd en dient de huidige trap schoon, vrij van lijmresten/nietjes en stofvrij te
 8. Staande plinten worden in de buitenhoeken in verstek gezaagd, in de binnenhoeken koud op elkaar De plinten worden waar mogelijk met kit vastgezet, maar kunnen soms ook genageld worden.
 9. De trap renovatie wordt standaard af gekit in de kleur
 10. Bij het afronden van de werkzaamheden dient de afnemer aanwezig te De afnemer kan dan samen met de legger de werkzaamheden beoordelen, tevens vraagt Grobo Vloeren de afnemer een (digitale) werk bon af te tekenen. Is de afnemer niet aanwezig tijdens het afronden van de werkzaamheden, dan geldt dat de vloer naar tevredenheid is gelegd.

 

Belangrijke punten na oplevering:

 1. De afnemer moet zich als een goed afnemer Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
 2. De vloerverwarming kan na 48 uur na het leggen weer worden Hanteer hierbij het opstookprotocol.
 3. Grobo Vloeren adviseert om de gelegde vloer niet af te dekken voor ten minste 48uur na oplevering

i.v.m. optrekkend vocht.

 1. De MDF plinten van Grobo Vloeren zijn 2 x gegrond en dient de afnemer zelf af te lakken (bij voorkeur na het plaatsen).
 2. Bij het plaatsen van hoge MDF plinten, is het afkitten voor de afnemer
 3. Nadat de vloer is gelegd is de afnemer zelf verantwoordelijk voor het (afvoeren van het) restafval, tenzij dit in de opdracht is
 4. Mocht de afnemer na het leggen vloer over hebben, dan kan de afnemer dit binnen 3 maanden na factuurdatum retour brengen, met uitzondering van beschadigde of anderszins ondeugdelijke vloerdelen, een restpartij, speciaal voor de afnemer gekleurde, bewerkte of bestelde vloer en/of Dit kan niet retour.

 

Algemeen

 1. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Grobo Vloeren die zich ter plaatse van het werk
 2. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Grobo Vloeren toch wil dat Grobo Vloeren bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane
 3. De afnemer kan Grobo Vloeren niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften

 1. Als de afnemer handelt in strijd met een of meer verplichtingen in dit artikel, dan moet hij de schade en kosten die Grobo Vloeren daardoor lijdt vergoeden (inclusief voor vertraging in de afgesproken werkzaamheden) en draagt hij zijn eventuele eigen

 

Artikel 13.       Annulering

 

 1. Een consument heeft het herroepingsrecht zoals opgenomen in Artikel 4 (Overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten). Een afnemer heeft naast het voorgaande geen recht om de overeenkomst te annuleren of op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken (waaronder in deze algemene voorwaarden). Indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk afspreken dat de overeenkomst wordt geannuleerd, dan zijn de bepalingen in dit artikel daarop van Daarnaast wordt op een aantal plekken in deze algemene voorwaarden bepaald dat de overeenkomst in specifieke gevallen wordt geacht te zijn geannuleerd. De bepalingen van dit artikel zijn ook in dat geval van toepassing.
 2. Als de afnemer annuleert, is hij automatisch onmiddellijk een schadevergoeding verschuldigd die is gebaseerd op door Grobo Vloeren gederfde De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 25% van de koop-

/aanneemsom, behalve als partijen iets ander hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel) levering kan plaatsvinden. Genoemde percentages zijn gebaseerd op gemiddelden in de branche. De percentages die in dit lid 3 worden genoemd, zijn vaststaand, behalve als Grobo Vloeren kan bewijzen dat haar schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 1. Een annulering moet schriftelijk

 

Artikel 14.       Overmacht

 

 1. In aanvulling op hetgeen in toepasselijke wet- en regelgeving en rechtspraak als overmacht wordt aangemerkt, gelden de volgende omstandigheden als overmacht van Grobo Vloeren:
  1. Tekortkoming in de nakoming van toeleveranciers, hulppersonen en ingehuurde derden;
  2. Tekorten in materialen of hulpstoffen of verhogingen van de prijzen daarvan;
  3. Stakingen of ziekte van personeelsleden; en
  4. Het voldoen aan door de (semi-)overheid verstrekte adviezen en/of opgelegde maatregelen (waaronder maar niet beperkt tot adviezen of maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid zoals bijvoorbeeld thuiswerkadviezen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19).
 2. Als nakoming van de verplichtingen van Grobo Vloeren als gevolg van een of meer van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, dan mag Grobo Vloeren haar verplichtingen opschorten en is zij niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die daarvan het gevolg Indien de nakoming van de verplichtingen van Grobo Vloeren door deze omstandigheden blijvend onmogelijk zijn of na 2 maanden nog steeds onmogelijk zijn, of in ieder geval niet mogelijk onder de voorwaarden die met de afnemer zijn afgesproken, dan heeft Grobo Vloeren het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat zij verplicht is om enig bedrag als gevolg daarvan aan de afnemer te betalen (niet als vergoeding van schade of kosten, niet als beëindigingsvergoeding en niet anderszins).

 

Artikel 15.       Aansprakelijkheid

 

 1. Tenzij de wettelijke regels van dwingend recht anders bepalen, is Grobo Vloeren niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, waaronder bijvoorbeeld:

 1. het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
 2. het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/ of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
 3. een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
 4. een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door Grobo Vloeren is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door Grobo Vloeren is aangebracht;
 5. het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits Grobo Vloeren vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende
 1. De aansprakelijkheid van Grobo Vloeren is verder nog als volgt beperkt voorzover toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht:
  1. De totale maximumaansprakelijkheid van Grobo Vloeren in verband met de overeenkomst, de uitvoering daarvan en anderszins is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Grobo Vloeren daadwerkelijk uitkeert voor de omstandigheden die tot de relevante aansprakelijkheid hebben Echter, indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niets uitkeert (waaronder de afwezigheid van een (relevante) aansprakelijkheidsverzekering), dan is de maximale aansprakelijkheid van Grobo Vloeren in totaal beperkt tot het bedrag dat de afnemer op grond van de overeenkomst daadwerkelijk aan Grobo Vloeren heeft betaald; en
  2. Grobo Vloeren is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (waaronder niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of winst of gemiste kans of besparingen); en
  3. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit lid 2 zijn niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Grobo Vloeren.

 

Artikel 16.       Intellectueel eigendom

 

 1. Grobo Vloeren behoudt zich het intellectuele eigendom voor op a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Grobo Vloeren dat vraagt, moet de afnemer ze direct teruggeven. Als Grobo Vloeren daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan zij die opeisen.
 2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of
 3. Afnemer mag materiaal van Grobo Vloeren waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grobo Vloeren.

 

Artikel 17.       Algemeen

 

 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands Alle geschillen welke in verband met de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen - tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet - bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Almelo.
 2. Behoudens voorzover uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken, wordt de zakelijke afnemer geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van haar recht om (in of buiten rechte):
  1. wijziging van de overeenkomst op grond van artikel 6:258 of 6:230 BW te vorderen;
  2. de overeenkomst op te zeggen of op grond van de artikelen 6:265 tot en met 6:272 BW geheel of gedeeltelijk te ontbinden of om dit in rechte te vorderen; en
  3. de overeenkomst op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te vernietigen of dit te vorderen of zich daarop te beroepen (waaronder op grond van artikel 6:228 BW).